ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

1997

Október 1997 – Stretnutie „Dôstojnosť života“
Odpovedajúc na pozvanie Svätého Otca, sa konalo v Ríme od 9. do 11. októbra 1997svetové stretnutie o probléme drogy: „Dôstojnosť života“, organizované Papežským zborom pre lekársku pastoráciu. Bolo prítomných päťdesiat expertov z rôznych sektorov, prichádzajúcich z rôznych častí sveta. Aj našu komunitu poprosili o účasť pozvaním sestry Elvíry, ktorej svedectvo bolo veľmi ocenené. „Nemôže sa bojovať drogou proti droge“, povedal pápež; „kultúra jej zlegalizovania je kultúrou smrti, v ktorej je zahrnutá len telesná hygiena  ale nie jednota tela a ducha.“ Na konci audiencie pápež pozdravil a požehnal prítomných, medzi ktorými bola aj sestra Elvíra.

Z príhovoru sestry Elvíry
„Náš program prijatia narkomana, ktorým je všeobecne vydedený mladík, je založený na skúsenosti života a to života kresťanského, katolíckeho. Každý človek je prijatý nie preto, čo urobil, ale preto, kým je. Mladý predtým, ako sa stal narkomanom, bol mužom, ženou na ceste hľadania seba samého a motivácii žiť s dôstojnosťou, s rešpektom, s odvahou, so smelosťou, s radosťou, s čestnosťou v obsiahlom dychu pravdy v jej absolútnosti.
Preto sa náš návrh volá „Škola života“ a zakladá svoje učenie obracajúc sa k Božiemu slovu, sviatostiam, k magistériu Cirkvi a v hlbokej odovzdanosti sa Panne Márii. Mladík je sprevádzaný a pomôže sa mu na ceste viery prekonávajúc všetky prekážky, ktoré vždy zakrýval a potláčal drogou alebo alkoholom. Táto znovunájdená dôvera v Boha Otca bohatého na Milosrdenstvo zrodí v jeho vnútri nádej v budúcnosť a prítomnosť a nielen očakávanie niečoho, ale síce stretnutie s Niekým, kto rozdáva radosť pomôcť, slúžiť, evanjelizovať, s  nezištnou a neprestávajúcou láskou. (...)
Takto túžime odpovedať Svätému Otcovi vyzývajúcemu k novej evanjelizácii založenej na ohlasovaní dobrej zvesti, ktorá sa prejavuje v každodennosti a začína od koherencie toho, kto ju ohlasuje.“

Zo záverečného príhovoru Svätého Otca
V sobotu 11. októbra 1997 pápež hovoril k expertom. Povedal toto: „Bojujme so zlom, ale zachráňme obete. Droga je sypmtóm prežitého zla, ťažkosť nájsť svoje miesto v spoločnosti, strachu pochádzať zo sveta, v ktorom chýba nádej a mocné ľudské i duchovné  podnety. Vyzývam rodičov narkomanov, aby sa nikdy nevzdávali a neustále si udržiavali dialóg, aby nestrácali afekt pre ochranu kontaktov detí so štruktúrami schopnými postarať sa o nich.“
Potom sa Svätý Otec osobne stretol s každým prítomným členom stretnutia. Postrehli sme silnú náklonnosť k sestre Elvíre a komunite Cenacolo v pozdrave a požehnaní darovanom sestre Elvíre.

Print this pagePrint this page