ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Svedectvá z Ríma

Uskutočnili sme "skok do hĺbky" vo viere, duchovne sme sa ponorili do Srdca Cirkvi. Najsilnejší moment pre nás bola možnosť byť prítomní na samotnom odovzdávaní dekrétu. Slová Matky Elvíry, príhovory biskupov a nakoniec otcovské slová Kardinála dodali hĺbku a jednoduchosť tejto dôležitej chvíli. V sále vládla rodinná a priateľská atmosféra počas udalosti, ktorá je tak plná "neobyčajného"! Slová Matky Elvíry, ktorými vyjadrila to, čo počas týchto rokov pochopila, že v živote to najdôležitejšie je "milovať, milovať, milovať", zároveň zhrnuli to, k čomu nás povoláva Cirkev tam, kde budeme prítomní, na miestach kam budeme poslaní slúžiť, a k čomu nám Cirkev dala svoje požehnanie.
Paoletta e Maurizio

Nesmierne „vďaka“ Pánovi a Komunite za tieto dni prežité v Ríme. Keď som vstúpila do Chrámu sv. Petra, pomyslela som si „kto by to bol kedy povedal, že ja, taká úbohá, sa jedného dňa ocitnem v srdci Cirkvi, aby som svedčila o tom, že Pán Ježiš ma zachránil!“. Ďakujem Ti Pane Ježišu, pretože tieto dni si mi pripomenul moju misiu: MILOVAŤ. „Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať”.                                                                                 
Marjorie – Lourdes

Silným zážitkom bolo pre mňa najmä vidieť môj život vo svetle životov sv. Petra a sv. Pavla: aj ja som zaprela Ježiša, aj ja som bola proti Cirkvi! Ale aj ja, napriek mojim hriechom, sa cítim milovaná a povolaná Bohom! Ako povedal pápež Benedikt XVI: „Žijeme preto, aby sme ukázali ľuďom Boha. A iba tam, kde je vidieť Boha, začína skutočný život“. Pochopila som, že musím zobrať vážne moju kresťanskú zodpovednosť, aby som svedčila ľuďom o tom, že Boh existuje a je vzkriesený. Ďakujem Ti Pane Ježišu, pretože v Komunite som zakúsila to, čo povedal pápež: tu som začala skutočný život!
Pamela - Lourdes

Prežila som silné momenty modlitby na hrobe svätého Pavla, prosila som ho, aby mi dal rovnakú vášeň pre ohlasovanie Božieho slova, ako mal on. Možnosť ísť ku koreňom histórie Cirkvi mi dalo pocítiť, že som súčasťou tejto veľkej rodiny Božích detí. Ďakujem za jednoduchosť a dobrotu Matky Elvíry, ktorá svojimi slovami „...slúžiť, slúžiť, slúžiť...“ otvorila srdcia nás, chlapcov a dievčat Komunity. Sme všetci povolaní nasledovať jej príklad. Veľké vďaka tým, ktorí nám poskytli pohostinnosť počas týchto dní v Ríme.  
Silvia - Lourdes

V určitých chvíľach som bola skutočne dojatá, pretože som pochopila, že Boh nás volá k tomu, aby sme boli svedkami nádeje a lásky pre mnohých smutných a stratených mladých ľudí. Ďakujem tiež za dar viery, ktorá bola posilnená vďaka chvíľam modlitby pri hrobe Jána Pavla II a pri hrobe sv. Pavla. Vrátila som sa domov s novou chuťou k modlitbe, k sebadarovaniu a k láske.
Valentina – Chiusa Pesio

Cítila som sa ponorená do veľkosti Cirkvi: jej história, minulosť plná utrpenia a mučeníkov, príklady veľkých svätcov... všetko to bolo veľké a živé! Slová dekrétu vo mne spôsobili dôležitý posun: uvedomila som si reálne moju zodpovednosť kresťana. Dobro, ktoré sa snažím konať každý deň, nie je iba moja osobná záležitosť, musí byť oveľa viac otvorené, dosiahnuť ľudstvo, ktoré trpí. Pred hrobom svätého Pavla som ho požiadala, aby ma oslobodil od reťazí, malých a veľkých, chcem byť slobodná od všetkého, čo mi bráni konať dobro. Ďakujem sestrám a bratom, pretože som cítila jednotu a priateľstvo medzi nami. Ďakujem.
Estelle - Savigliano

Cítila som dobrotu a milosrdenstvo Pána, ktorý nás prijímal v srdci Cirkvi s otvoreným náručím, takých akí sme, s našimi obmedzeniami a slabosťami. Spomedzi navštívených miest, kde prví kresťania vydali svedectvo o viere a kde začal aj náš príbeh spásy, sa ma dotkol predovšetkým príbeh svätého Pavla, jeho obrátenie „z tmy do Svetla“, z prenasledovateľa kresťanov na misionára, jeho príklad vo mne zapálil túžbu pokračovať s pravdou v mojej ceste.
Irene - Savigliano


Zakúšam krásu byť dcérou Cirkvi. Bolo veľkým a dojemným darom môcť padnúť na kolená spolu s celou Komunitou a s pokorou vyjadriť naše ďakujeme srdcu Cirkvi, ktoré nás objalo a ktoré nám je oporou, aby sme boli silní, vytrvalí a verní našej kresťanskej dôstojnosti, vydávali svedectvo o tom, že v našom úbohom a krehkom živote sme sa dotkli Kristovej lásky.
Natasa – Savigliano

Aká emócia bolo spievať v Chráme sv. Petra, priamo nad hrobom apoštola, ktorého Pán vybral aby viedol Cirkev. Byť v Ríme vo mne prebudilo spomienky na Jána Pavla II. Pocítila som silu pevnej viery, o ktorú sa môže oprieť naša ľudská slabosť, túto silu bolo cítiť v ovzduší, bolo možné sa jej dotknúť. 
Giorgina – Cherasco


Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorú sme prežili v piatok, bola veľmi silným momentom modlitby. Boli sme všetci spolu zjednotení pred  Pánom, každý z nás so svojím osobným a jedinečným príbehom, avšak všetci dotknutí a spasení tou Láskou, ktorá objíma a odpúšťa. Aká nádhera! Keď nám prečítali dekrét, ostali mi vtlačené do pamäti slová, ktorými Ján Pavol II definoval nové cirkevné hnutia: „...skutočná jar Ducha“. Sú to silné slová a ja som sa cítila pred nimi malá, ale zároveň veľmi hrdá na to, že môžem byť maličkou súčasťou tohto prekrásneho príbehu.
Suzana – Medjugorje

Cítil som sa prijatý a objatý Cirkvou, vedomý si toho, že to nebola „odmena“ aby som sa cítil byť niekým dôležitým, ale väčšia zodpovednosť, ktorá ma každý deň vyzýva k tomu, aby som bol dobrým kresťanom, viac miloval a viac slúžil.
Luca –
Materský dom

V Ríme som si ešte viac uvedomil, akým šťastím bolo pre mňa na dne zúfalstva stretnúť Komunitu, ktorá mi neponúkla liečebnú terapiu, ale stretnutie s Bohom. Dnes viem že aj mňa si Pán vyvolil, podobne ako apoštolov: to ma vedie k tomu, aby som bol zodpovednejší za dary, ktoré mi Pán zveril a vložil ich do služby Jemu a bratom. To čo dnes žijem je misiou. Na hrobe sv. Pavla som ho prosil o to, aby mi pomohol byť dobrým kresťanom.
Henri – Medjugorje

Zo srdca ďakujem za to, že som mohol vidieť, aká maličká je moja viera. Prežil som jedinečné chvíle modlitby na tých „svätých“ miestach, kde som pochopil čo to znamená darovať sa druhým. Ďakujem za pohnutie prežité pri hrobe Jána Pavla II a za nesmiernu radosť môcť počuť Svätého Otca, keď pozdravil našu Komunitu.  Vo chvíľach adorácie a svätej omše som sa cítil ponorený do lásky Cirkvi, tejto veľkej rodiny, ktorá ma učí žiť. 
Maurizio – Medjugorje


Prežívať spolu s Komunitou momenty v Ríme, v srdci Cirkvi, bolo skutočnou milosťou za ktorú ďakujem Bohu. Vrátili sme sa domov s obnovenou silou a vôľou, ktoré dnes rozdávame bez šetrenia sa. Všetci sme sa cítili prijatí univerzálnou Matkou. Vrcholom bol Anjel Pána v nedeľu, skutočné objatie našej rodiny Cenacolo jeho svätosťou Benediktom XVI, ktoré nám dalo vybuchnúť zborovou radosťou, pravou a nákazlivou. Ďakujem.
Paolo – Misijný dom

Prežil som veľa pekných momentov priateľstva, modlitby a silnej prítomnosti Boha, Márie, Petra a Pavla, našich sprievodcov vo viere. Bol som hlboko v srdci dotknutý vo chvíľach, keď som ako súčasť spevokolu vo veľkej a prekrásnej Bazilike sv. Petra mohol vyspievať moje „vďakyvzdanie“ Bohu za všetko, čo mi dal a taktiež pri hrobe Jána Pavla II. Boli to silné momenty prežívané vo viere, nikdy na ne nezabudnem! 
Dan Love – Dedinka pokoja


Keď nás pozdravil Svätý otec počas Anjel Pána, bolo to dojímavé. Jeho slová, ktoré povzbudzujú a podnecujú každého človeka k dobru, mi ostali vtlačené do srdca. Myslel som na to, koľko rôznych skutočností pozná pápež a Cirkev a vnímal som, že naša Komunita je maličkou vecou v porovnaní s týmto všetkým, ale napriek tomu je súčasťou histórie Cirkvi, príbehu ľudí s Pánom Ježišom. Iba Boh môže vykonať niečo tak veľké a krásne pre ľudstvo, a robí to skrze nás a to je niečo úžasné!
Josip – Dedinka pokoja

Print this pagePrint this page