ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Eucharistia, veľkolepý dar Boha ľudstvu!

Každý z nás by chcel dostať poštu, každý z nás túži dostať nejaký list. Boh pozná tento náš smútok, našu túžbu byť milovaný, byť pripomínaný, našu túžbu vstúpiť do tajomstva života, ktorý veľakrát má mnoho problémov. Boh to vie, preto sa vynasnažil poslať nám jeden „list“! Spomeňme si nato. Božie slovo je tým „listom“ jeho lásky a On nám ho ponúka na každý deň.
Beda nám, ak si na to navykneme. Stratíme tak príchuť života ale aj všetko ostatné vrátane krásy ľudských vzťahov. Nikto iný nemôže nikdy uhasiť náš hlad po láske! Skutočná láska pramení z Božieho srdca a práve ono nás robí schopnými skutočného a strhujúceho zamyslenia sa zameraného na problémy druhých, hlbokého spolucítenia s veľmi intenzívnou modlitbou, s opravdivou obetou, so zriekaním sa pýchy a pohodlnosti. Čítajme tento „list“, ktorý nám Boh posiela každý deň v kvalite Otca, Stvoriteľa, Vodcu, Svetla. Ono nás privedie na správny chodník vydláždený mnohými odkazmi, kde každý z nás podľa situácií, ktoré prežíva, nájde odpoveď, návrh, pozvania .... všetko to, po čom z ľudského hľadiska túžime.
Existuje jedna liturgická antifóna, ktorá hovorí: „Vy ste vykúpený ľud, ohlasujte veľké skutky Pánove, ktorý nás pozýva z temnoty do jeho obdivuhodného svetla.“ Nehovorí: „budete ... ak sa obrátite ... ak budete dobrí“, ale hovorí: „vy ste dnes!“ My sme boli vykúpení, sprevádzaní a podporovaní Ježišom práve prostredníctvom Jeho prítomnosti vo sviatostiach a v Božom slove, teda poďme ohlasovať Božie skutky. A práve v tomto ohlasovaní sa naša viera premieňa. Z pravidiel, z konkrétnosti sa stáva živou osobou, spaseným ľudstvom, konkrétnymi skutkami, ľudskou existenciou. Prijmime poverenie Blahoslaveného Jána Pavla II. kontemplovať Ježiša, Slovo, ktoré sa stalo telom, Boha v našej ľudskej prirodzenosti! Zoberme na seba túto úlohu. Nenechajme si ujsť príležitosť na prijatie každého okamihu, v ktorom môžme darovať niečo pekné svetu. Neustále prosme Pannu Máriu, aby sa prihovárala za nás o dar Ducha Svätého na ohlasovanie Božieho diela s ústami, s radosťou ... používajme slová pre správne veci, pre večné veci, pre ohlasovanie pravdy o živote. Ohlasovať môžme aj prostredníctvom úsmevu, práce, spôsobu modlitby .... Modliť sa je samo o sebe zvestovaním, je povedať všetkým, že hľadám niečo oveľa viac a hľadám to v Ňom, ktorý je prameňom života, ktorý je zmyslom a plnosťou všetkého existujúceho. Hľa, prečo nám Eucharistia dovolí jestvovať po všetky dni, pretože je modlitbou realizujúcou život, ktorá vykonáva mimoriadne zázraky ako sú uzdravenia, oslobodenia, spasenia. Pretože nie je niečim, ale je osobou Krista, osobou žijúceho Ježiša, ktorý nesie na pleciach celé ľudstvo, každého z nás a súčasne aj celé božstvo. Eucharistia ťa volá k potrebe neustále sa modliť. Láka na modlitbu očami, rukami aj tými špinavými od blata, pretože pracuješ v záhrade, na modlitbu, ktorá je tvojim vlastným životom aj v momentoch kríža, pretože On sám položil svoj život, prijal smrť, anuláciu, poníženie a práve tam je jeho telo, jeho krv, ktorá prúdi vo mne. On nám ponúka toto všetko pretože vie, že život sa vyvíja aj prostredníctvom chvíľ utrpenia, nepochopenia, rozpakov, hmly, bolesti, choroby, podvodov, zrád. On to vie a preto nám daroval seba samého, aby sme mali silu niesť kríž, ale aj aby sme darovali radosť, tú opravdivú, ktorá vyhrá svet, tú radosť, ktorá podporuje projekt Otca pre spásu všetkých ľudí. Musíme si zamilovať Eucharistiu, tento vzácny dar Boha ľudstvu.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku